Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Khai giang khoa hoc lap trinh plc siemens s7-1200


Khai giang khoa hoc lap trinh plc siemens s7-1200 Trung Tam Day Nghe Dien Cong Nghiep Binh Duong khai giang thuong xuyen cac lop hoc lap trinh plc siemens s7-1200 

Thoi gian hoc: 18h00 – 20h30 tu thu 2 đen thu 7 hang tuan.
Tai lieu phat mien phi, thiet bi thuc hanh co day du tai trung tam.
Hoc phi: 2.500.000d/khoa.

TRUNG TAM CAM KET HOAN TRA 100% HOC PHI, NEU HOC VIEN
KHONG THUC HANH THUC TIEN DUOC SAU KHOA HOC

 
Buoi hoc thuong nien tai Trung tam

Ngoai ra Trung tam con khai giang cac khoa hoc lap trinh plc khac:

Moi chi tiet ve lop hoc lap trinh plc s7-1200 vui long lien he:

Trung tam Day Nghe Dien Cong Nghiep Binh Duong
Dia chi: 599 Huynh Van Luy, P. Phu My, TP. Thu Dau Mot, T. Binh Duong 
DT: 0906.511.411 / 0909.199.102
Skype: suongdt.sky
Email: daynghedienbinhduong@gmail.com 
Website: http://daynghedienbinhduong.com

--o---o..Nen chon hoc thiet ke mach dien o đau?..o---o--.»»-...--...--...--o-->>>>---O---<<<<--o--...--...--...-««.